Captain Tsubasa: Dream Team

ยื่นคำร้องกู้คืนข้อมูล

โปรดกรอกที่อยู่อีเมลที่ใช้ในการติดต่อสอบถาม
ยทางบริษัทจะส่ง URL ของเพจ "ยื่นคำร้องกู้คืนข้อมูล" ไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านกรอกไว้



โปรดกรอกข้อมูลอีกครั้ง
*ทางบริษัทจะตอบข้อสอบถามของท่านไปยังที่อยู่อีเมลนี้
*หากท่านกรอกข้อมูลผิดพลาด อาจทำให้ไม่ได้รับอีเมลแจ้ง URL หน้ายื่นคำร้องได้
*กรุณาตั้งค่าให้อุปกรณ์ของท่านสามารถรับอีเมลจาก "@recovery.klabgames.com" หรือ "@klab.com" ได้

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลของตนเองได้ กรุณายื่นคำร้องขอกู้คืนข้อมูลผ่านทางหน้านี้
ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของข้อมูลการเล่นตามรายละเอียดที่ท่านระบุมา

ทั้งนี้ เราจะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเมื่อท่านได้ยอมรับ "ข้อควรระวัง" ตามรายละเอียดทางด้านล่างนี้เท่านั้น
ถ้าท่านปฏิเสธไม่ยอมรับ ทางบริษัทขอเรียนว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ

[ข้อควรระวัง]

 • บริษัทจะทำการกู้คืนข้อมูลการเล่นเฉพาะผู้ที่ได้รับการยืนยันตัวตนเท่านั้น
  ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตน ทางบริษัทอาจปฏิเสธการดำเนินการที่ท่านร้องขอได้
  อนึ่ง เราไม่สามารถเปิดเผยขั้นตอนที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลได้
 • บริษัทจะทำการตรวจสอบและยืนยันตัวตนเมื่อเจ้าตัวเป็นผู้ยื่นคำร้องด้วยตัวเองเท่านั้น
  เนื่องจากเราไม่สามารถรับคำร้องผ่านทางตัวแทนได้ ดังนั้น ขอให้ผู้เล่นที่ข้อมูลการเล่นมีปัญหาติดต่อสอบถามเข้ามาด้วยตนเอง
  หากตรวจสอบแล้วพบว่าท่านกรอกข้อมูลเป็นเท็จหรือกรอกข้อมูลของบุคคลอื่น เราจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
 • บริษัทจะติดต่อกลับผ่านทางที่อยู่อีเมลที่ท่านติดต่อเข้ามาเท่านั้น
  ขอความกรุณาให้ท่านหลีกเลี่ยงการใช้ที่อยู่อีเมลอื่นๆ ติดต่อสอบถามเข้ามาในเวลาเดียวกัน เพราะอาจทำให้ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
 • ในการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์จนกว่าทางบริษัทจะติดต่อกลับไปหาท่าน
  โดยทีมงานไม่สามารถระบุช่วงเวลาตอบคำถามหรือรายละเอียดของการตรวจสอบให้ท่านทราบได้
 • บริษัทจะไม่ทำการชดเชย หากการดำเนินการล่าช้ากว่าช่วงระยะเวลาอีเวนท์หรือแคมเปญที่จัดขึ้นภายในเกม
  และท่านจะไม่สามารถรับล็อกอินโบนัสหรือของขวัญต่างๆ ที่พ้นระยะเวลาการรับย้อนหลังได้
 • หน้าเพจนี้เป็นหน้าสำหรับกู้ข้อมูลการเล่นเท่านั้น ไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นได้
  สำหรับการติดต่อสอบถามเรื่องอื่น กรุณาเลือกลิงก์หัวข้อที่ตรงกับปัญหาของท่าน
 • บริษัทจะรองรับการติดต่อในภาษาไทยเท่านั้น
 • บริษัทไม่ได้ให้บริการตอบคำถามทางโทรศัพท์
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้กรอกไว้ ทางบริษัทจะนำมาใช้ตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของท่านเท่านั้น และจะรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท